Klinika chirurgii ręki | Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Leczenie

Leczenie nieoperacyjne

Nieoperacyjne leczenie zespołu cieśni kanału nadgarstka obejmuje:
– zakładanie na noc ORTEZ (czyli usztywnień) unieruchamiających nadgarstki
– stosowanie tzw. BLOKAD, czyli zastrzyków z podaniem leków przeciwzapalnych
– suplementację WITAMINY B6 i KWASU ALFA-LIPONOWEGO celem lepszego odżywiania nerwów
– ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE np. laser, ultradźwięki czy jonoforezę
– zaprzestanie czynności, które sprzyjają narastaniu objawów.

Leczenie nieoperacyjne przynosi niestety jedynie krótkotrwałą poprawę, ponieważ nie eliminuje przyczyny choroby, którą jest ucisk nerwu w kanale nadgarstka. Powyższe metody znajdują jednak szerokie zastosowanie w początkowym stadium choroby, a także u tych pacjentów, którzy z powodu innych chorób i złego stanu ogólnego nie mogą poddać się zabiegowi operacyjnemu.

 

drętwienie palców

Niebezpieczeństwo porażenia nerwu pośrodkowego

Zwlekanie z operacyjnym uwolnieniem uciśniętego nerwu, prowadzi do postępującego niszczenia, martwicy włókien nerwowych i zaniku nerwu.
Stale uciśnięty nerw nie ma możliwości odżywienia, regeneracji i stopniowo umiera.
W późniejszym stadium choroby dochodzi do trwałego niedowładu palców. Wówczas nawet operacja nie przywraca pełnej sprawności ręki.

W przypadku zaniechania leczenia może dojść do przerwania nerwu i porażenia znacznej części ręki – całkowitego braku zginania kciuka, znacznego upośledzenia zginania palca II i III (tzw.”ręka błogosławiąca”) oraz zniesienia czucia palców od I do IV.

Z tych powodów zespół cieśni kanału nadgarstka manifestujący się częstymi i silnymi dolegliwościami, należy operować bez zbędnej zwłoki. Natomiast jeśli objawy są dyskretne i pojawiają się tylko sporadycznie, można sobie pozwolić na leczenie zachowawcze np. przy pomocy fizykoterapii czy też blokad sterydowych.

drętwienie palców

 


Leczenie operacyjne

Polega na UWOLNIENIU NERWU POŚRODKOWEGO Z UCISKU, poprzez PRZECIĘCIE WIĘZADŁA POPRZECZNEGO NADGARSTKA.
Zabieg jest bezbolesny i bezpieczny. Trwa około 20-30 minut. Cięcie skórne ma około 2cm długości i przebiega na dłoniowej powierzchni nadgarstka.
drętwienie palców
Ilustracja pokazuje uciśnięty nerw pośrodkowy oraz miejsce gdzie należy przeciąć więzadło poprzeczne nadgarstka

W związku z tym, że rana operacyjna jest niewielkich rozmiarów, a przecinane więzadło położone bardzo powierzchownie – tuż pod tkanką skórną – przebieg pooperacyjny jest najczęściej bezbolesny i bezproblemowy.
O ile tylko nie doszło wcześniej do martwicy włókien nerwu, większość dolegliwości znika tuż po operacji.
Do czasu WIZYTY POOPERACYJNEJ operowana ręka jest unieruchomiona w bandażu elastycznym, co przyspiesza gojenie rany oraz zabezpiecza przeciwbólowo.

Na okres leczenia wystawiamy zwolnienie lekarskie.
 
 
Klinika Nadgarstka – Klinika chirurgii ręki – specjaliści od zespołu cieśni kanału nadgarstka

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej klinikanadgarstka.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@klinikanadgarstka.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej klinikanadgarstka.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KlinikiNadgarstka,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@klinikanadgarstka.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.