Klinika chirurgii ręki | Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Przebieg leczenia

Przebieg leczenia w Klinice Nadgarstka

Leczenie prowadzimy według następującego planu:

1. Wykonanie badań diagnostycznych: RTG oraz EMG
2. Przesłanie badań na skrzynkę E-MAIL i KWALIFIKACJA DO ZABIEGU na ich podstawie
3. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego – wykonanie badań laboratoryjnych
4. ZABIEG OPERACYJNY
5. Po 10-14 dniach po operacji – zdjęcie szwów na WIZYCIE POOPERACYJNEJ albo u lokalnego ortopedy lub chirurga
6. 3-4 tydzień po operacji – rehabilitacja z wykorzystaniem zestawu ćwiczeń pooperacyjnych
7. ZAKOŃCZENIE LECZENIA – 4 tygodnie po operacji leczenie uznaje się za zakończone

 

Pierwszy krok

Gdy istnieje podejrzenie zespołu cieśni kanału nadgarstka (drętwienie palców, ból ręki wybudzający ze snu, utrudnione utrzymywanie przedmiotów w ręce), należy wykonać 2 badania:
EMG
– RTG ręki w 2 projekcjach: AP oraz skośnej.

EMG NIE WYMAGA SKIEROWANIA i można je wykonać na życzenie pacjenta.
Natomiast do wykonania RTG jest wymagane SKIEROWANIE – możemy przesłać je Państwu za pośrednictwem poczty e-mail.
Aby je otrzymać prosimy o informację wraz z danymi (imię, nazwisko, nr PESEL i która ręka) na adres: kontakt@klinikanadgarstka.pl.
.

Następnie prosimy zeskanować (lub sfotografować) wynik badania EMG oraz obrazy RTG nadgarstka i przesłać je na naszą pocztę e-mail:
kontakt@klinikanadgarstka.pl.

 

Przesłanie RTG na skrzynkę e-mail

Uprzejmie Państwa prosimy o NIE PRZESYŁANIE zdjęć rentgenowskich tradycyjną pocztą, a wyłącznie w plikach graficznych (np. JPG, BMP, PDF) na naszą skrzynkę e-mailową.

Najłatwiej można to zrobić w następujący sposób:
1. po uruchomieniu płyty CD z rentgenami, gdy na ekranie pojawi się obraz RTG ręki, prosimy wykonać tzw. “zrzut ekranu” poprzez naciśnięcie, znajdującego się najczęściej w prawym górnym rogu klawiatury komputera klawisza PrtSc lub Print Screen.
Wówczas cały widok ekranu zostanie zapamiętany w pamięci komputera
2. następnie należy otworzyć wiadomość e-mail i skopiować ten obraz (używając do tego klawiszy CTRL+V)
3. podobnie należy zrobić z pozostałymi zdjęciami RTG
4. i wysłać wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy: kontakt@klinikanadgarstka.pl.

Jeśli pracownia rentgenowska wyda Państwu rentgenogramy na tradycyjnych kliszach, wówczas prosimy sfotografować je przy pomocy aparatu fotograficznego lub telefonu i także przesłać je także na naszą skrzynkę e-mail.

 

Kwalifikacja do zabiegu

Na podstawie tych dwóch badań, kwalifikujemy do zabiegu. W naszym zespole za konsultacje telefoniczne i kwalifikacje poprzez e-mail, odpowiada lek.med. J.Kosmowski – w razie pytań dotyczących diagnostyki i przebiegu leczenia prosimy kontaktować się dzwoniąc pod nr tel.: +48 607 66 55 67
lub też pisząc do nas na adres: kontakt@klinikanadgarstka.pl

 

Badania konieczne do operacji

Badania niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu wykonywane są na miejscu, po przyjęciu do Kliniki.

 

Dzień zabiegu

Zabiegi operacyjne przeprowadzamy w:

1) Sali operacyjnej Kliniki Certus ul. Grunwaldzka 156 w Poznaniu
Dojazd do Kliniki Certus

2) Klinice Endomedical, która mieści się w ścisłym centrum Poznania (300m od Starego Rynku), przy ul. Chwaliszewo 19a.
Dojazd do Endomedical

3) Klinice Solumed, która mieści się na ul.Wyrzyskiej 18 w Poznaniu
Dojazd do Solumed

Informacje o tym, w której sali operacyjnych odbywa się Państwa zabieg, uzyskują Państwo w trakcie ustalenia terminu operacji.

 

Zabieg przeprowadzany jest W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM i trwa około 20 minut. Ten rodzaj znieczulenia jest najkorzystniejszy dla organizmu i w zupełności wystarcza do bezbolesnego przeprowadzenia zabiegu. Skóra jest przecinana na długości ok.2cm na powierzchni dłoniowej nadgarstka. Następnie przecinane jest więzadło poprzeczne nadgarstka, co uwalnia z ucisku nerw pośrodkowy. Na koniec ranę zamyka się 2-3 szwami skórnymi.
Pacjent może opuścić Klinikę 3 godziny po zabiegu.

 zespół cieśni kanału nadgarstka

 


zespół cieśni kanału nadgarstka

 


zespół cieśni kanału nadgarstka


Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej klinikanadgarstka.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@klinikanadgarstka.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej klinikanadgarstka.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KlinikiNadgarstka,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@klinikanadgarstka.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.