Klinika chirurgii ręki | Informacji odnośnie leczenia udzielamy pod nr tel.: 791408840 |

Diagnostyka

Szanowni Państwo, w naszej Klinice NIE WYKONUJEMY BADAŃ RTG, USG ani EMG NADGARSTKA!

Jesteśmy zespołem ortopedów – zajmujemy się operacyjnym leczeniem zespołu cieśni kanału nadgarstka (czyli popularnie nazywanego zespołu cieśni nadgarstka, czy zespołu kanału nadgarstka)

 

Badania dodatkowe

Objawy, takie jak ból i drętwienie rąk, mogą być spowodowane także innymi schorzeniami niż zespół cieśni nadgarstka, np. uciskiem nerwów na innym poziomie niż nadgarstek.

W celu precyzyjnego określenia przyczyn dolegliwości wskazane jest wykonanie dodatkowych badań.

Koniecznie należy wykonać zdjęcia rentgenowskie RTG oraz jedno z badań – USG lub EMG.

W Klinice Nadgarstka nie wykonujemy badań RTG, USG ani EMG! Jesteśmy zespołem lekarzy ortopedów, specjalizujących się w leczeniu operacyjnym.

 

zespół cieśni nadgarstka

 

RTG

 

Jakkolwiek zespół cieśni kanału nadgarstka nie daje specyficznych zmian w obrazie rentgenowskim, należy jednak wykonać zdjęcia RTG, by nie przeoczyć innych patologii w obrębie nadgarstka.

By móc wykonać RTG potrzebne jest skierowanie od lekarza, np. lekarza rodzinnego lub ortopedy.

RTG niezbędne przed leczeniem operacyjnym to RTG ręki w projekcji AP i skośnej.

 

zespół cieśni nadgarstka

 

USG

W badaniu ultrasonograficznym nadgarstka, w przypadku zespołu cieśni kanału nadgarstka, nerw pośrodkowy jest spłaszczony i uciśnięty w obrębie kanału nadgarstka oraz obrzęknięty powyżej wejścia do kanału nadgarstka.

USG nadgarstka jest badaniem pełnopłatnym i do jego wykonania nie jest potrzebne skierowanie.
Koszt badania waha się, zależnie od miejsca – od 150 do 250zł.

W Polsce, obrazowaniem narządu ruchu, zajmuje się wciąż stosunkowo niewielu radiologów, a badanie to możliwe jest raczej tylko w większych miastach.
Aby znaleźć odpowiednie miejsce, najlepiej wpisać w wyszukiwarce internetowej „USG narządu ruchu”, lub „USG nadgarstka” wraz z nazwą najbliższego większego miasta.

 

EMG - ELEKTROMIOGRAFIA

Jest to badanie przewodnictwa nerwowego we włóknach nerwów obwodowych, przy użyciu elektrod oraz subtelnych impulsów elektrycznych. Badanie jest bezbolesne.
EMG pozwala na BARDZO PRECYZYJNE określenie miejsca, gdzie istnieje zaburzenie przewodnictwa nerwowego. W przypadku zespołu cieśni nadgarstka możliwa jest także ocena zaawansowania choroby oraz istnienie ewentualnych nieodwracalnych uszkodzeń nerwu pośrodkowego.

Aby sprawdzić co odpowiada za drętwienie i bóle ręki, należy wykonać EMG w kierunku zespołu cieśni nadgarstka.
Do wykonania badania EMG nie jest potrzebne skierowanie, jednak posiadając je można wykonać badanie w ramach NFZ.

Jeśli badanie EMG wykaże, że nerw pośrodkowy jest uciśnięty w jego odcinku dystalnym, a dokładniej – w kanale nadgarstka, jedynym sensownym leczeniem jest zabieg operacyjny.

Poniżej przedstawiamy zestawienie pracowni, w których możliwe jest wykonanie tego badania.

 

Najbliższe pracownie EMG
(ceny – stan na 15.01.2016)
Pracownia EMG – dr Anna Bryl
ul. Sadowa 25 (dzielnica Winogrady)
Poznań
tel.: 604 40 99 44
godziny popołudniowe
koszt badania: 200 – 300zł
Pracownia EMG Szpitala im. Degi w Poznaniu
ul.28 czerwca 1956r 135/147 Wejście D, piętro II
Poznań
tel.: 61 8 310 230
godz.: 7:30 – 13:30
koszt badania: 150 – 200zł
Pracownia EMG Szpitala im. Strusia w Poznaniu
ul. Szwajcarska 3 Blok D, piętro I, pokój 128
Poznań
tel.: 61 8 73 90 54
godz.: 9:00 – 13:00
koszt badania: 100 – 200zł
Pracownia Neurofizjologii
ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 12c
Piła
tel.: 602 749 592
koszt badania: 130zł
Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
ul. Gajowa 24a
Bydgoszcz
tel.: 500 063 045
koszt badania: 130zł
Gabinet Elektromiografii EMG i ENG
ul. Ku Wiatrakom 44
Bydgoszcz
tel.: 503 77 96 80
koszt badania: 120zł
Prywatna Pracownia EMG
ul. Chopina 1a/B
Konin
tel.: 725 845 038
koszt badania: 170zł
Synapsa – kaliskie centrum diagnostyki neurologicznej
ul. Obozowa 1
Kalisz
tel.: 512 104 208
koszt badania: 180zł
Pracownia EMG
ul. Swobodna 8a
Wrocław
tel.: 071 367 05 44 wew. 36
tel.: 71 78277 77 wew. 21
tel.: 71 367 68 49
Przychodnia Polimed – Gabinet EMG
ul. Energetyczna 8
Wrocław
tel.: 728 888 601
tel.: 71 367 11 05
koszt badania: 110zł
ProDiagno – Gabinet EMG
ul. Harcerzy 1
Kłodzko
tel.: 74 811 87 76
tel.: 692 694 695
Pracownia EMG
ul. Zyty 26
Zielona Góra
tel.: 68 32 96 200
Pracownia EMG
ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
Toruń
tel.: 56 658 44 22
EuroMediCare – Pracownia EMG
ul. Łowiecka
Wrocław
tel.: 71 71 17 411
Poradnia Neurologiczna
ul. Kombatantów 34
Gorzów Wlkp.
tel.: 533 136 533
tel.: 95 735 06 54
Pracownia EMG Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
ul. Wieniecka 49
Włocławek
tel.: 54 412 92 49

 

Polityka prywatności, Cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej klinikanadgarstka.pl jest Jędrzej Kosmowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Praktyka Lekarska, adres siedziby: Żniwna 3/4, 61-663 Poznań, NIP: 9720927652, REGON: 300796171, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:kontakt@klinikanadgarstka.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do:
  1. kontaktowania się z usługobiorcą (klientem),
  2. rejestracji na wizytę,
  3. celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej klinikanadgarstka.pl.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

Jeżeli Państwa celem jest rejestracja na wizytę lub uzyskanie skierowania online, po wypełnieniu formularza lub korespondencji mailowej, skontaktuje się z Państwem pracownik KlinikiNadgarstka,który poprosi (jeśli to konieczne) o podanie takich danych jak PESEL, data urodzenia oraz adres.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in., gdy:
 3. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
 4. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek wyłącznie z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b) lub będzie odbywać się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 6. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu realizacji umowy i świadczenia usług, a następnie spełniania ciążących na nas obowiązków prawnych do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

 

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo do:
 2. dostępu do treści swoich danych;
 3. sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania;
 4. przenoszenia danych;
 5. wniesienia sprzeciwu;
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 należy kontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@klinikanadgarstka.pl

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są sesyjne pliki cookies. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.